Intresserad?

Vi kan hjälpa dig med ditt projekt! Tveka inte att höra av dig med frågor eller synpunkter!

Miljö & kvalitet

Vår kvalitetsinriktning

Metrik AB:s förhoppningar är att kunderna skall uppleva kvalitén på företagets produkter och tjänster som en konkurrenskraftig, tillförlitlig och självklar del i företagets affärsrelationer. Rätt kvalitet ger nöjda kunder och är en förutsättning för företagets fortsatta framgångar.

Med rätt kvalitet avses kundernas ställda (specificerade) krav på produkter och tjänster. Då kraven ej är specificerade, skall kvalitén motsvara branschens ställda krav.

Företagets tanke är att kvalitén på produkt/tjänst och kvalitet på arbetsmiljön är två komponenter som måste samverka. Slutprodukten skall ge kundtillfredsställelse och utgöra anledning till köp idag, såväl som i framtiden. Arbetsmiljön under tillverkningen skall inte påverka arbetsresultatet negativt samt ske under säkra förhållanden. Kvaliteten i dessa begrepp skall vara känd och tillämpas av var och en av oss inom företaget.

Ansvar för kvalitet

Aktivt engagerade och välutbildade medarbetare som dessutom tar ansvar och samarbetar är förutsättningar för att utveckla oh vidmakthålla rätt kvalitet för företaget. All personal som är engagerad i projekt har kvalitetsansvar för sin del och därmed även kvalitetsansvar på den slutgiltiga produkten. Detta ansvar avser även arbetsmiljö. Varje person är kontrollansvarig för sina avsnitt i organisationen och har därmed full rätt att stoppa produktionen om någon del i enheten inte uppfyller gällande specifikationskrav.

Certifikat

Vi är certifierade enligt EN1090-1 (utförande klasser EXC 1 och EXC 2) och ISO 3834 (lastbärande komponenter i stål).

EN1090-1

ISO 3834

Vår miljöinriktning

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att den enskilde medarbetaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. I det dagliga arbetet skall dock varje medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Arbetsmiljöarbetet innefattar även personalens välbefinnande, psykiska och fysiska hälsa samt trivsel på arbetsplatsen och med arbetskollegor.

Miljöarbetet skall planeras, ledas och följas upp på ett systematiskt sätt. Miljöfrågor skall hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten ankommer på var och en, att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella störningar för att erhålla en god arbetsmiljö.

Hur vi arbetar

Metrik AB strävar efter att all personal har genomgått och instruerats i samtliga maskiner och utrustningar på företaget.